Navigácia

Tento mesiac na našej škole

3. 2. krajské kolo Technickej olympiády
4.2. okresné kolo Geografickej olympiády, OŽaZ (Ochrana života a zdravia) - aktivity mimo školy pre 2. stupeň (začiatok o 9.00 hod.)
5.2. Fašiangový deň a karneval pre 1. stupeň
12.2. školské kolo Chemickej olympiády
12.2. Valentínsky deň
22.2. Hviezdoslavov Kubín - školské kolo pre 1. stupeň
26.2. školská súťaž v hovorení slovenských a anglických jazykolamov
29.2. ukončenie riešenia úloh domáceho kola Matematickej olympiády 6., 7. a 8. ročníka
1. stupeň korčuľuje ešte aj vo februári
Európa v škole – školské kolo výtvarnej súťaže
Príprava na výtvarné súťaže – Malá krajina – veľké osobnosti, Vesmír očami detí, Dieťa a príroda
Buď ako Štúr! – rétorická súťaž a projektová práca tried
Slobodní od závislostí – projektová práca tried
Počas mesiaca február prebieha príprava žiakov na astronomickú súťaž "Čo vieš o hviezdach?" a domáce kolo Fyzikálnej olympiády.
Utorok 9. 2. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 9.2.2016)
Timotej Milan (3.B)
Zajtra (Streda 10.2.2016)
Sofia Števlíková (1.A)
Pozajtra (Štvrtok 11.2.2016)
Natália Dunajová (6.A)
Simona Mikulková (8.A)

PROJEKT DIGIŠKOLA

 

Naša škola je zapojená do Národného 
projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva. 
Súčasťou projektu 
je vytvorenie 
tzv. Školských projektov. 
My sme pracovali na nasledujúcich témach: 

MÁME RADI SLOVENSKO /KLIK/,

web stránka: 

http://sprievodcaruzomberka.webnode.sk/ /KLIK/

UČÍM SA, UČÍM ŤA /KLIK/

Úlohou národného projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho 
školstva je vytvorenie elektronického 
vzdelávacieho 
systému a uvedenie elektronických služieb 
do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie 
a vybavenie digitálnych učební, vytváranie 
digitálneho vzdelávacieho obsahu a 
vyškolenie vybraných pracovníkov 
pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov. Projekt je 
financovaný z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 
do 30. septembra 2015. 

Novinky

 • V stredu 3.2.2016 sa konalo KRAJSKÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY v Námestove, ktorého sa zúčastnil Kristián Šimrák zo 7.A pod vedením pani učiteľky Sýkorovej. Výborne si počínal v teoretickej aj praktickej časti a umiestnil sa na 3. mieste. Srdečne blahoželáme za ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že sa vyučujúci v našej škole rozhodli zapojiť do ostrého štrajku v dňoch 4. a 5. 2. 2016 (štvrtok a piatok). Organizácia vyučovania  bude prebiehať nasledovne:

  • Učia sa len žiaci 1.,2., a 3. ročníka v obmedzenom režime, t.j. so zastupujúcim učiteľom po 4 vyučovacie hodiny.
  • Ostatní žiaci ostávajú doma (nultý ročník a ročníky 4. až 9.).
  • Školský klub v dňoch 4. a 5. 2. bude otvorený do 14:00 tiež v obmedzenom režime, preto prosíme deti nechať v ŠKD len v nevyhnutných prípadoch.
  • Školská jedáleň bude otvorená, pripomíname žiakom, ktorí budú doma, že je potrebné sa odhlásiť zo stravy.
  • Pôvodne plánované aktivity, t.j. karneval, fašiangový deň a OŽAZ (ochrana života a zdravia) sa rušia.
  • Vyučovanie nasledujúci pondelok (8. 2. 2016) bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

  Prosíme rodičov o podporu tým, že žiakov prvého až tretieho ročníka v prípade, že je to možné, do školy nepošlú (stačí písomné ospravedlnenie rodiča).

 • 19. januára 2016 sa konalo okresné kolo MO pre žiakov 5. a 9. roč. Zúčastnilo sa ho 51 piatakov a 12 deviatakov. Z našich žiakov si najlepšie počínal Samuel Varga z 5.B, ktorý so ziskom 12 bodov obsadil 9.-12. miesto a Ema Mária Vargová z 5.A získala 10 bodov a skončila na 16.- 19. mieste. Srdečne blahoželáme.

  Školu reprezentovali aj N.Griešová, J.Novák a P.Mlynarčíková.

 • 1. február 2016 (pondelok) - polročné prázdniny.

 • VÝPIS KLASIFIKÁCIE PROSPECHU A SPRÁVANIA ŽIAKA - 1. polrok šk. r. 2015/2016

  Dňa 29.1.2016 (piatok) na 4. a  5. vyučovacej hodine prebehne odovzdávanie výpisov klasifikácie prospechu a správania za 1. polrok školského roku 2015/2016.

  Podľa § 55 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v posledný vyučovací deň 1. polroka školského roka (29. januára 2016) vydá triedny učiteľ žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za 1. polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje, že naša škola sa nezúčastní štrajku a vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

 • 19. 11. 2015

  Tento štátny sviatok je dôležitým pre nás všetkých, hoci len málokto z našich žiakov doteraz vedel, prečo. 17.novembra si pripomíname tzv. nežnú revolúciu, po ktorej došlo k pádu totalitného komunistického režimu a k premene našej spoločnosti v demokratickú.

  Na začiatku bola nevinná manifestácia...

  V deň študentstva, 17. novembra 1989, ako aj v deň uctenia pamiatky smrti Jana Palacha, ktorý sa v roku 1969 na protest sovietskej okupácie upálil, sa rovnako ako po iné roky konala manifestácia, organizovaná Socialistickým zväzom mládeže. Pochod bol plánovaný niekoľko mesiacov vopred a bol povolený mestským výborom KSČ.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  cevarova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň

Fotogaléria